داوطلبان در روز مراجعه شماره ردیف نوبت خود را همراه داشته باشند
* کد ملی
* شماره داوطلبی