نتایج نهایی قبولین دانشگاه های افسری آجا در سال تحصیلی 99-98
* کد داوطلبی
* کد ملی